ბრძანება სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ