background (1)

თინათინ ჟვანია • ქართული ხალხური სიმღერები და საგალობლებიაუდიომასალების ნუსხა
1. ჩელა
2. გუდისა
3. მზე შინა
4. ვეენგარა
5. ნანინაი ბატონებსა
6. თეშ იღბალი
7. ია პატნეფი
8. სულის ყვავილო
9. ნანინა შვილო
10. მზე შინაო
11. თუშური ნატირალი
12. დიდოუ ნანა
13. რა კარგი რამ ხარ
14. მოვედით თაყვანის ვსცეთ
15. უფალო ღაღად-ვყავ
16. მოვედით, თაყვანის-ვსცეთ (წირვის)
17. შენ გიგალობ
18. ჯვარსა შენსა
19. განათლდი განათლდი