ქართული გალობის ანთოლოგიის პრეზენტაცია საქართველოს საპარტიქრქოში