New Picture (5)

ზეპირსიტყვიერების ლაურეატთა საღამო

30 სექტემბერს - ზეპირსიტყვიერების ლაურეატთა საღამო შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრი სახელმწიფო თეატრში