გიორგი დონაძე და სვიმონ ჯანგულაშვილი ანთოლოგიის შესახებ